Pogoji uporabe

ZloPocen ponuja interaktivno spletno storitev preko Spletnih strani na domeni ZloPocen.si, ki jih upravlja družba Darko Čolić s.p. (v nadaljevanju - ZloPocen) na svetovnem spletu (v nadaljevanju - Internet). Storitev predstavlja zagotavljanje informacijskih storitev, upravljanje z vsebinami in izvajanje finančnih transakcij, organizacijo, prodajo in posredovanja pri prodaji ter ponujanje storitev po internetu. Navedene storitve zagotavljajo skupina ZloPocen, pridružene družbe in tretje osebe.

Izraz »Spletna stran« v teh Pogojih uporabe vključuje vse spletne strani, ki se nahajajo znotraj domene ZloPocen.si. Z uporabo teh Spletnih strani izjavljate, da ste seznanjeni in se strinjate s tukaj določenimi pogoji uporabe in določili. V kolikor navedenih pogojev uporabe ne sprejemate oz. se z njimi ne strinjate, vas prosimo, da teh internetnih strani ne uporabljate oz. se vzdržite uporabe le teh.

Splošno


Ti pogoji uporabe predpisujejo pogoje in pravila v zvezi z uporabo Spletnih strani ZloPocen.si s strani končnih uporabnikov. Z uporabo teh spletnih strani, (razen v primeru prvega branja teh Pogojev) končni uporabniki izjavljajo, da se strinjajo z navedenimi pogoji in pravili ter pristajajo na uporabo Spletnih strani ZloPocen.si v skladu z njimi. Pravica uporabe Spletnih strani je osebna pravica končnega uporabnika, ki se ne more na noben način prenesti na drugo fizično ali pravno osebo. Končni uporabnik je osebno odgovoren za varovanje gesel/šifer, ki se pojavljajo in ustvarijo pri uporabi storitev, ki jih ponuja Darko Čolić s.p. (kot je to določeno v Izjavi o zaupnosti). Končni uporabnik je seznanjen in se strinja z dejstvom, da lahko pri uporabi internetne mreže včasih pride do tehničnih težav in posledično do prekinitve storitve. Takšni in podobni dogodki so izven možnosti nadzora podjetja Darko Čolić s.p. zaradi tega podjetje Darko Čolić s.p. ne more biti odgovorno za kakršnokoli izgubo podatkov ali druge dogodke, do katerih lahko pride v času ponujanja storitev s strani Darko Čolić s.p.
Darko Čolić s.p. si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ali ukine vsak segment poslovanja, vključno in brez omejitev, pridržkov, časovne razpoložljivosti in opreme, potrebne za dostop ali uporabo strani www.ZloPocen.si. Poleg tega lahko Darko Čolić s.p. preneha pošiljati katerikoli del podatkov ali kakršne koli informacije, spremeni ali prekliče kateri koli način prenosa podatkov in lahko spremeni hitrost prenosa podatkov, kot tudi vse njihove druge značilnosti.

Spreminjanje pogojev


Darko Čolić s.p. si pridržuje pravico, da kadarkoli brez odpovednega roka, če se mu zdi potrebno, ukine ali spremeni katerega koli od tukaj navedenih Pogojev uporabe in/ali Izjave o zaupnosti podatkov. Take spremembe lahko med drugim vključujejo uvedbo nekaterih pristojbin ali plačil. Zato svetujemo uporabnikom, da od časa do časa ponovno preberejo informacije vsebovane v Pogojih uporabe in Izjavi o zaupnosti podatkov, da bi bili obveščeni o teh spremembah. Naj opomnimo, da v kolikor pride do sprememb Pogojev uporabe in Izjave o zasebnosti podatkov in še naprej uporabljate naše Spletne strani, pomeni, da se strinjate s Pogoji uporabe in z Izjavo o zasebnosti podatkov, ki so trenutno veljavni. Vsaka sprememba ali izbris pogoja in pravila uporabe bosta začela veljati takoj, ko sta objavljena na Spletnih straneh. Vsaka uporaba teh Spletnih strani s strani končnega uporabnika po takšnem obvestilu pomeni sprejetje teh sprememb. Obveznost in dolžnost uporabnika je, da internetno stran www.ZloPocen.si uporablja izključno v skladu s predpisi Republike Slovenije ter s splošnimi moralnimi in etičnimi načeli.

Obnašanje končnega uporabnika


Te spletne strani, kot tudi vse druge strani, vsebovane sedaj ali kasneje, ali so drugače na voljo preko zunanjih povezav do Spletnih strani www.ZloPocen.si so zasebna lastnina. Vsa medsebojna komunikacija in interakcija, ki poteka preko teh spletnih strani mora biti v skladu s temi Pogoji uporabe. Medtem, ko podpiramo in spodbujamo komunikacijo in medsebojno interakcijo med uporabniki prek Spletnih strani www.ZloPocen.si, zahtevamo in pričakujemo od vseh uporabnikov, da so vse njihove dejavnosti v zvezi z uporabo teh Spletnih strani v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji. Končni uporabniki ne smejo uporabljati teh spletnih strani za objavo ali posredovanje kakršnega koli materiala, ki ogroža ali drugače krši pravice tretjih, gradiva, ki je po svoji naravi nezakonito, ogroža, žaljivo, obrekljivo, ki izkrivlja ali ogroža zasebnost, ki vulgarno, opolzko, ali je na kakšen drug način nezaželeno ali prepovedano v predmetni komunikaciji, materiala, ki spodbuja nezakonite dejavnosti ali kako drugače krši katerekoli predpise, ali ki brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja družbe Darko Čolić s.p.p vsebuje oglaševanje ali ponudbo katerihkoli proizvodov in storitev. Vsako obnašanje končnega uporabnika, ki po subjektivni presoji družbe Darko Čolić s.p. omejuje ali preprečuje drugega končnega uporabnika pri uporabi ali uživanju teh spletnih strani, je strogo prepovedano. Končni uporabnik ne sme uporabljati teh Spletnih strani za oglaševanje ali opravljanje kakršnekoli komercialne, verske, politične ali druge ne-komercialne promocije, vključno s pozivanjem uporabnikov teh spletnih strani, da postanejo člani drugih spletnih ali nespletnih storitev, ki predstavlja neposredno ali posredno konkurenco ali morebitno konkurenco družbi.
Darko Čolić s.p. ima pravico, da samostojno oceni, ali je prišlo do neizpolnjevanja obveznosti s strani uporabnika.

Intelektualna lastnina


Vsa gradiva na spletnih straneh www.ZloPocen.si je v izključni lasti družbe Darko Čolić s.p. ali se uporablja na podlagi izrecnega dovoljenja imetnika avtorskih pravic ter imetnikov blagovne znamke in/ali modela. VSAKO KOPIRANJE, RAZPOŠILJANJE, PRENOS, OBJAVLJANJE, POVEZOVANJE, GLOBOKO POVEZOVANJE (DEEP LINKING) ALI DRUGO SPREMINJANJE TEH SPLETNIH STRANI BREZ IZRECNEGA PISNEGA SOGLASJA DRUŽBE Darko Čolić s.p. JE STROGO PREPOVEDANO! Vsaka kršitev teh pogojev ima lahko za posledico kršitev avtorskih pravic, blagovne znamke ali katere koli druge oblike pravice intelektualne lastnine in lahko privede k začetku civilnih ali gospodarskih postopkov in/ali do kazenskega preganjanja kršiteljev.

Te Spletne strani vsebujejo gradivo, ki je zaščiteno z avtorsko pravico, blagovno znamko, modelom ter druge informacije, ki zajemajo pravice drugih fizičnih in pravnih oseb vključno z, vendar ne omejeno na besedilo, programsko opremo, fotografijami, video gradivom, grafikami, glasbo, zvokom, kot tudi celotno vsebino teh spletnih strani www.ZloPocen.si v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji. Darko Čolić s.p. je imetnik avtorskih pravic v zvezi z izbiro, usklajevanjem, postavljanjem in spodbujanjem takšne vsebine, kot tudi pravic v zvezi z izvirno vsebino. Končni uporabnik ne sme spreminjati, objavljati, prenašati, sodelovati pri prenosu ali prodaji, ustvariti izpeljanih del ali na kakršen koli način izkoristiti katero koli vsebino v celoti ali delno. Končni uporabnik lahko prenese, natisne in shranjuje zaščiteno avtorsko gradivo samo za lastno uporabo. Ni dovoljeno kopiranje, prerazporejanje, ponovni prenos, objavljanje ali komercialno izkoriščanje prevzetega gradiva brez izrecnega pisnega soglasja imetnika avtorskih pravic družbe Darko Čolić s.p..

Končni uporabnik ne sme na teh Spletnih straneh objavljati ali kako drugače dati na razpolago kakršnegakoli gradiva, ki je predmet avtorskih pravic, blagovne znamke ali drugih pravic intelektualne lastnine brez izrecne odobritve imetnikov teh pravic. Darko Čolić s.p.nima nobene dolžnosti obveščati končnega uporabnika ali mu pomagati ugotoviti, če je določeno gradivo predmet avtorskih pravic. Končni uporabnik je edini in izključno odgovoren za škodo, ki bi lahko nastala zaradi kršitve avtorskih pravic, zlorabe blagovne znamke in drugih pravic intelektualne lastnine ali za kakršne koli težave nastale v zvezi z objavo tega gradiva. Prepovedana je kakršnakoli distribucija, kopiranje, prenos, povezovanje, objavljanje ali kakršnokoli spreminjanje teh internetnih strani brez pisnega dovoljenja Darko Čolić s.p. Vsaka kršitev omenjenih prepovedi ima lahko za posledico kršenje avtorskih pravic, pravic žiga ali drugih pravic in lahko zaradi tega prinese številne neželene posledice, kakršne so različni sodni postopki, predvsem pa lahko privede do kazenskega pregona kršitelja.

Pogoji navedeni v tem oddelku veljajo tudi v korist družbe Darko Čolić s.p.. , njenih podružnic, povezanih družb in tretjih ponudnikov storitev in družb z licenco, pri čemer ima vsak od njih pravico do neposredno in v lastnem imenu uporabljati te pogoje.

Izjava o garanciji in omejitvi odgovornosti


Končni uporabnik se izrecno strinja, da je uporaba teh spletnih strani izključno v njegovi odgovornosti. Niti Darko Čolić s.p. niti njene podružnice, kot tudi ne njihovi agenti, zaposleni, tretji ponudniki storitev ali družbe z licenco ne jamčijo, da uporaba te spletne strani ne bo prekinjena, ali da bo brez napak ter ne jamčijo za posledice, ki lahko nastanejo z uporabo teh spletnih strani ali za točnost, zanesljivost ali vsebino katerekoli informacije, storitve ali proizvodov ponujenih preko teh spletnih strani.

Ta izjava o odgovornosti velja za vso škodo ali morebitno škodo zaradi slabih lastnosti, napak, izjem, prekinitev, izbrisa, zamud pri delu ali prenosu, računalniškega virusa, prekinitve prenosa komunikacij, kraje, uničenja ali nepooblaščena dostopa, sprememb ali zlorabe zapisa, prekinitve pogodbe, neprimernega vedenja, malomarnosti ali za katerega koli drugega dejanja. Končni uporabnik izrecno potrjuje, da družba Darko Čolić s.p. ni odgovorna za žaljivo, neprimerno ali nezakonito ravnanje drugih uporabnikov ali tretjih oseb, ter da je za nevarnost škode, ki lahko nastane kot posledica navedenega, odgovoren le končni uporabnik.

V nobenem primeru družba Darko Čolić s.p. ali druga fizična ali pravna oseba, ki sodeluje pri oblikovanju, proizvodnji ali distribuciji teh spletnih strani ali z njimi povezano vsebino, kot tudi katerokoli programsko opremo, ni odgovorna za morebitno škodo, ki bi lahko nastala kot posledica uporabe ali nezmožnosti uporabe teh spletnih strani. Končni uporabnik izrecno potrjuje, da se pogoji iz tega oddelka nanašajo na celotno vsebino teh spletnih strani.

Ob zgoraj navedenih pogojih, niti družba Darko Čolić s.p.. ; niti njene podružnice, ponudniki informacij ali partnerji, ki urejajo vsebino, niso odgovorni, ne glede na razlog in trajanje, za kakršne koli napake, netočnosti ali druge pomanjkljivosti, neustreznosti ali neizvornosti informacij, ki se nahajajo na teh spletnih straneh, kot tudi ne za kakršno koli zamudo ali prekinitev prenosa podatkov do končnega uporabnika, in zoper njih ne more biti naperjen noben odškodninski zahtevek, ki bi izhajal iz navedenega. Nobena od zgoraj navedenih oseb ne bo odgovorna za kakršen koli zahtevek ali izgubo tretjih oseb vključno z izgubljenim dobičkom.

Družba Darko Čolić s.p.. ne prevzema odgovornosti za vsebine, ki jih uporabnik, naročnik ali nepooblaščen uporabnik lahko naloži na te spletne strani. Vsako vsebino, ki je že naložena, ki je ali jo je moč šteti kot neustrezno, se lahko kadar koli odstrani s strani družbe Darko Čolić s.p.
Darko Čolić s.p. si pridržuje pravico do sprememb, prilagoditve, spreminjanja, brisanja ali odstranitve vse vsebine za katero oceni, da je neprimerna.

Nadzor


Darko Čolić s.p. ima pravico, ne pa obveznost, da v vsakem trenutku nadzira vsebino na Spletnih straneh www.ZloPocen.si, vključno z vsemi klepetalnicami in forumi, ki bi lahko bili vključeni v del teh Spletnih strani, da bi zagotovila skladnost in upoštevanje teh Pogojev uporabe in vseh drugih pravil, ki jih družba Darko Čolić s.p. predpisuje, in da bi se zagotovila skladnost z vsemi ustreznimi zakoni, predpisi in drugimi akti. Brez omejevanja zgoraj navedenega si Darko Čolić s.p.. pridržuje pravico, da odstrani vse gradivo za katero po lastni presoji ugotovi, da ni v skladu s pravili, ki so določena tukaj, ali ki se ji zdijo drugače vprašljiva.

Zasebnost


Končni uporabnik potrjuje, da so vse razprave, ocene, komentarji, zasebna sporočila, klepetalnice oz. drugi načini pošiljanja sporočil ali medsebojne komunikacije (v nadaljevanju - Skupnosti) javne in ne zasebne narave, in da zato osebje družbe Darko Čolić s.p. lahko preverja komunikacijo Končnih uporabnikov brez njihovega vedenja in izrecnega dovoljenja. Ker Darko Čolić s.p. ne nadzira oz. odobrava vsebine, sporočil ali informacij, ki se lahko nahajajo v katerikoli skupnosti,Darko Čolić s.p. ne nosi nikakršne odgovornosti v zvezi s Skupnostmi in za dejanja, ki izhajajo iz udeležbe končnega uporabnika v kateri koli Skupnosti vključno z odgovornostjo za morebitno sporno vsebino. Nobena komunikacija, ki jo Končni uporabnik objavi na spletnem mestu družbe Darko Čolić s.p. (ne glede na to ali gre za klepetalnico, skupino za razpravo, forum ali podobno) se ne šteje za zaupno. Če določene spletne strani dovoljujejo objavo komunikacije, ki jih Darko Čolić s.p. obravnava kot zaupne, je to dejstvo izrecno navedeno na teh straneh. Glede objavljenih komentarjev, sporočil ali drugih informacij na teh Spletnih straneh končni uporabnik prenese na družbo Darko Čolić s.p. pravico do uporabe teh komentarjev, sporočil ali informacij za promocije, oglaševanja, raziskave trga ali katere koli druge zakonite namene.

Oprema


Uporabnik je izključno odgovoren za nakup in vzdrževanje svoje računalniške opreme, vključno s celotno strojno in programsko opremo, ki jo ima v lasti in jo uporablja, ter drugo opremo, ki jo potrebuje za dostopanje in uporabo internetnih strani www.ZloPocen.si, in prav tako samostojno nosi vse stroške, povezane s tem.Darko Čolić s.p. ne nosi nikakršne odgovornosti za kakršnekoli okvare opreme in za druge stvari Končnega uporabnika, ki lahko nastanejo kot posledica uporabe internetnih strani www.ZloPocen.si.

Licenciranje


Objava na, ali preko teh Spletnih strani s strani Končnega uporabnika pomeni, da Darko Čolić s.p.dobi brezplačno, pravno veljavno, nepovratno in neizključno licenco za uporabo, reproduciranje, spreminjanje, objavljanje, prilagajanje, predvajanje, distribuiranje, izvedbo in prikazovanje teh komunikacij kot samostojne ali kot del večje celote, v kakršni koli obliki, ne glede na nosilec medija ali prek katere koli tehnologije, bodisi znane oziroma kasneje razvite in deleže teh pravic z večkratnimi delilniki te licence.

Odškodnina


Končni uporabnik se strinja, da bo poravnal in ne bo smatral za odgovorno družbo Darko Čolić s.p. , njene podružnice, njihove odgovorne osebe, zaposlene in agente za kakršno koli škodo oz. stroške (vključno s stroški za pravno zastopanje), ki lahko nastane zaradi uporabe teh Spletnih strani s strani Končnega uporabnika.

Prekinitev poslovnih odnosov


Darko Čolić s.p. lahko prekine poslovni odnos s katerim koli Končnim uporabnikom ob vsakem času.Darko Čolić s.p. si pridržuje pravico takoj odpraviti vsa gesla ali uporabnikove račune v primeru vsakega ravnanja Končnega uporabnika, ki jihDarko Čolić s.p. po lastni presoji šteje za nesprejemljiva, kot tudi v vsakem primeru kršitve teh pogojev s strani Končnega uporabnika.

Razno


Sedež družbe Darko Čolić s.p. je v Maistrova ulica 10, 1270 litija, v Republiki Sloveniji. Za pravne spore, ki nastanejo kot posledica uporabe teh Spletnih strani (razen, če poseben sporazum določa drugače) je pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani. Pravni spori se rešujejo v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije. Z uporabo te spletne strani se Končni uporabnik strinja, da je za vsak spor ali zahtevek, ki izhaja iz ali je v povezavi s temi Pogoji ali v zvezi z njihovim uveljavljanjem, pristojno Okrožno sodišče vLjubljani
 
Prijavi se na novice!
 
 
poceni nakupi, pocen, ful pocen zelo poceni, popusti, nakupi popustov, najveèji popusti, nakupovanje s popusti, zlopocen, zlougodno, najbolj ugodno, ponudbe s popusti, zlo, zelo, pocen kuponi, nakup, portal, sodoben, ceneje, kupon, pa recimo kolektiva, popust, privošèite, kupujmo, 1nadan, ena na dan, ponudba
 
 
Sem Ĺľe registriran!
 
 
 
Ste pozabili geslo?
 
Prijavi se
 
Prviè na zlopocen.si?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registriraj se